Güncel Dönüşümü İçerisinde Türk Refah Rejimi

Yazar: 
Burcu Yakut Çakar
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Mezuniyet Yılı: 
2003
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Güncel Dönüşümü İçerisinde Türk Refah Rejimi
Açıklama: 

Bu tez Türkiye’nin mevcut refah rejiminin yeni yoksulluğa karşı dönüşümünü aydınlatmayı amaçlamaktadır. Teorik açıdan Esping-Andersen’in (1990) Güney Avrupa modelinin tanımlanması ile genişletilen üçlü refah rejimleri tipolojisi temelinde, ekonomi-politik yaklaşımı kullanılarak tüm rejimlerin üzerinde yarattığı ciddi baskıların olduğu ancak rejimlerin bu baskılara farklı tepkiler verdikleri gösterilmiştir. Türk refah rejiminin sosyal güvenlik sistemi, işgücü piyasasının yapısı ve ailenin önemi açısından Güney Avrupa rejiminin bir varyantı olduğu kabul edilerek, Güney Avrupa modelinin sadece baskılara karşılık olarak değil Avrupa Birliği’ne entegrasyon ile de dönüşüm geçirdiği savunulmuştur. Türkiye’de işgücü piyasasının yapısı, artan enformelleşme, aile ile akraba ağlarındaki değişimler göz önünde bulundurularak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yoksulluğun yeni tezahürleriyle ortaya çıkan sosyal koruma boşluğunu doldurma konusunda tek devlet mekanizması olarak önemlidir. Türkiye’deki sağlık hizmetlerini genelleştirme ve emeklilik sistemlerini yeniden yapılandırmaya yönelik güncel reformlar, özellikle gelecekteki Avrupa Birliği’ne giriş süreci göz önüne alındığında, Türk refah sisteminin Güney Avrupa ülkelerinin yolunu izleyerek dönüşüme uğraması olarak değerlendirilmiştir. Sosyal yardımın sistematize edilmesi konusunda Avrupa Birliği’ne giriş süreci önem taşımaktadır.