İstanbul Hazırgiyim Sanayiinin Atölye Sistemindeki Toplumsal Üretim İlişkileri

Yazar: 
Erdem Yörük
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Mezuniyet Yılı: 
2006
Tez Danışmanı: 
Çağlar Keyder
Özet: 
İstanbul Hazırgiyim Sanayiinin Atölye Sistemindeki Toplumsal Üretim İlişkileri
Açıklama: 

Dünya hazır giyim endüstrisi büyük ölçüde küresel meta zincirleri üzerinden organize olmuştur. Uluslararası ticaret kotalarının kalkması ve küresel piyasadaki rekabetin serbest bırakılmasıyla beraber, bu zincirler mekânsal ve işlevsel düzeyde yeniden-yapılanmalara uğramışlardır. Bu süreçte, esneklik ve ?tam zamanında? mantığı küresel zincirlerdeki temel işlem biçimi haline gelmiştir. Üretimin bu yeni biçimi, piramit benzeri meta zincirleri etrafında organize olmuştur. Küresel hazır
giyim meta zincirlerinin en alt kesimlerini, kentsel bölgelerde dağınık halde bulunan atölyeler teşkil etmektedir. Bu atölyeler, işçilerin çoğunluğunu enformel emek piyasalarından bulmaktadır. Bu tez, İstanbul hazır giyim atölye sistemini, bu sistemin küresel hazır giyim meta zincirleri ve yerel sosyo-kültürel ortamlarla olan karşılıklı ilişkileri çerçevesinde araştıracaktır. Bu sistem, yerelde var olan tabakalaştırma mekanizmalarını işlem zemini olarak alan bir dizi iktidar ve sömürü ilişkileri ile var
olmaktadır. Bu ilişkilerin, üretim biçimlerinin küresel dönüşümüne referansla analizi, bu tezin temel amacıdır. Tez ilk olarak hazır giyim endüstrisinin küresel ve ulusal düzeydeki dinamikleri analiz etmektedir. Daha sonra, hazır giyim endüstrisinin enformel emek piyasası ve atölyelerdeki üretim ilişkileri üzerine düşünülecektir. Son olarak da, tez yerel üretici firmalarla atölyeler arasındaki ilişkileri tasvir etmeye çalışacaktır. Bütün bu aşamalarda, tez yerel toplumsal ve kültürel dinamikleri üretim ilişkilerinin analizine eklemlemeye çalışacaktır.