Kentsel Dönüşümün Sosyal Politikası: Türkiye’de 1980'lerden Günümüze Sosyal Konut Politikaları

Yazar: 
Helin Özge Burkay
Program Bilgisi: 
Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Mezuniyet Yılı: 
2006
Tez Danışmanı: 
Ayşe Buğra
Özet: 
Kentsel Dönüşümün Sosyal Politikası: Türkiye’de 1980'lerden Günümüze Sosyal Konut Politikaları
Açıklama: 

Bu tez Türkiye’de 2000 sonrası sosyal konut politikalarını, bir yandan kentsel dönüşüm ve soylulaştırma girişimlerini diğer yandan kent yoksullarının konumunu yeniden tanımlamaya yönelik sosyal politikaları göz önünde bulundurarak incelemektedir. Amaç, düşük gelir gruplarına yönelik konut politikalarında 2000 sonrasında yapılan yasal ve kurumsal değişikliklerin, 1980 sonrası kapitalist kentleşme bağlamında, devlet ve gecekondu ilişkisinin değişimini de vurgulayarak tarihselleştirilmesidir. Devam eden gecekondu dönüşüm projeleri devletin gecekondulara ilişkin yeni stratejisini belirginleştirmekte; aynı zamanda enformel ekonominin, gecekondu sakinlerinin yukarı hareketlilik motivasyonlarının ve kent hayatıyla eklemlenme yöntemlerinin çerçevesini çizmektedir. Bu projelerin yasal çerçevesi devletin son yıllara kadar bir politika olarak formel konut sunumunu bu

alanda alternatif olarak görmekte tereddüt etmesinin ve bunun yerine gecekondu sakinleriyle seçim politikaları ve imar afları dolayımıyla pazarlık içinde olmasının dinamiklerinin de tartışılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu tez, 2000 sonrası düşük gelir gruplarına yönelik konut politikalarının, devletin gecekondularla ilişkisi bakımından incelendiğinde, daha önceki dönemlerden farklı bir çerçeveye oturduğunu ve bu çerçevenin 1980 sonrası sosyal ve ekonomik değişimler ekseninde kent mekanının serbest piyasanın ve küresel ekonominin gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesine yönelik uygulamalarla beraber anlaşılması gerektiğini iddia etmektedir.