Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Analizi

Yazar: 
Burcu Yakut Çakar
Program Bilgisi: 
Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Mezuniyet Yılı: 
2010
Tez Danışmanı: 
Fatma Doğruel
Özet: 
Türkiye’de Yoksulluk ve Eşitsizliğin Karşılaştırmalı Analizi
Açıklama: 

Son 20 yıllık dönemde, refah rejimlerinin karşı karşıya kaldıkları yeni risklerle ile başa çıkmaya yönelik olarak bir dizi reform gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda karşılaştırmalı olarak bakıldığında, farklı nitelikler arz etmekle birlikte, dönüşümlerin yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin ciddi boyutlarda yaşandığı güney Avrupa ülkelerinde refah rejimlerinin daha az gelişkin bileşeni olan sosyal yardım alanında olduğu görülmektedir. Bu arkaplan üzerinde tezin temel amacı bu ülkelerle refah rejimi açısından benzeşen Türkiye için yoksulluk ve gelir eşitsizliğinin karşılaştırmalı tartışması için iki düzeyli analizden oluşan yeni bir çerçeve sunmaktır. Kantitatif analiz gerçekleştirilen ilk düzeyde Türkiye için ulusal vergi-sosyal yardım modeli, TR-MOD kurulurken, güney Avrupa ülkeleri için mevcut ülkelerarası entegre EUROMOD kullanılarak karşılaştırmalı sonuçlar sunulmaktadır. Bölgede yakın zamanda gerçekleştirilen reformlar ve politika tartışmalarının politik ekonomisi üzerinden gerçekleştirilen kalitatif analiz ise Türkiye’de sosyal yardımlar ile ilgili siyasi gündemi irdelemeyi amaçlamaktadır. 2004 Hanehalkı Bütçe Anketi ile 2004 vergi ve sosyal yardım sistemleri üzerine kurulan TR-MOD’un sonuçları hem yoksulluk riski altındaki nüfus hem de nüfusun geneline ilişkin vergi ve sosyal yardım mekanizmalarının özgül niteliklerine işaret etmektedir. Buna ek olarak, son dönemlerde asgari gelir desteğine ilişkin politika tartışmaları reform süreçlerinin ve reformun parametrelerinin dış etmenlerden çok içsel dinamikler tarafından şekillendiğini göstermektedir.